نمایشگاه فروش بهاره - افتتاح نمايشگاه فروش بهاره 1391